Fundacja Babel Images to inicjatywa fotografów związanych z kolektywem Babel Images, która powstała aby angażować fotografików, filmowców, pozostałych twórców audiowizualnych oraz publicystów w opartą na wartościach humanistycznych działalność społecznie pożyteczną, w wymiarze lokalnym i globalnym.
Naszym głównym polem działania jest wsparcie i promocja twórczości audiowizualnej, w tym fotograficznej i filmowej autorów z całego świata. Zajmujemy się promocją i upowszechnieniem sztuk audiowizualnych, w tym fotografią i filmem, jako formą dokumentu i sztuki. Koncentrujemy się zwłaszcza w obszarze działania na rzecz promowania uniwersalnych wartości humanistycznych, w tym pokoju i dialogu między narodami, społecznościami lokalnymi, jak i grupami społecznymi. Cele te realizujemy poprzez doradztwo grupowe i indywidualne oraz organizację między innymi: warsztatów, wystaw, eventów, które mają na celu podniesienie poziomu edukacji w zakresie kultury audiowizualnej, w tym fotograficznej, filmowej i dokumentalnej oraz upowszechnienie poszanowania i ochrony praw człowieka jak i godności ludzkiej.

Babel Images Foundation was established in September 2010 in Kraków. Its funders are members of international collective of documentary photographers Babel Images: Aleksander Bochenek, Michał Kowalski, Mieszko Stanisławski i Grzegorz Ostręga. Funders want it to involve photographers, filmmakers, other visual artists and publicists in based on humanitarian values socially useful activities, at the local and global level.